Důležité informace

Důležité informace

Níže jsou uvedeny všechny důležité informace, které jsou seřazeny chronologicky. Pokud zde nenajdete informaci, kterou hledáte, můžete se nám ozvat na email info@descartes-agentura.cz nebo na telefonním čísle +420 777 815 805, kde Vám rádi případně dotazy zodpovíme a následně i doplníme do informací uvedených níže.

 1. Pro koho jsou vzdělávací pobyty určené?
  • Tábory s výukou angličtiny jsou určené pro děti a mladistvé od 8 do 19 let. Na tábor je možné přihlásit i účastníky mladší 8 let, mají-li alespoň základní úroveň angličtiny.
  • Upozorňujeme, že pro účastníky starší 18 let platí stejná pravidla jako pro ostatní.
 2. Přihlášení na tábor
  • Objednávku můžete podat prostřednictvím těchto webových stránek.
  • Případně lze přihlášku podat telefonicky nebo e-mailem na uvedených kontaktech. V tomto případě prosíme o následující informace:
   • lokalita a termín konání tábora,
   • telefonní číslo na rodiče,
   • fakturační adresu,
   • jméno, příjmení a rok narození účastníka,
   • požadavky na stravování, ubytování a jiné.
  • Přihlášky lze podat i na 2 či více termínů. Pokud se bude jednat o navazující termíny ve stejné lokalitě, nemusí účastník opouštět místo konání. Dozor, ubytování a stravování bude v tomto případě zajištěno bezplatně.
  • Veškeré požadavky na společné ubytování s dalšími účastníky tábora či požadavky na stravování je možné sdělit přímo při objednávce. Pokud tak neučiníte, tak je nutné je nahlásit minimálně 14 dní před začátkem tábora. V opačném případě nemůžeme zaručit, že Vám budeme schopni vyhovět.
 3. Cena tábora, způsob platby
  • Cena zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učební materiály, výlety, vstupné, soutěže, ceny a pojištění proti stornu tábora v případě onemocnění účastníka.
  • Při objednání do 30. 4. Vám bude vystavena zálohová faktura na částku 4 000 Kč, doplatková faktura Vám bude následně zaslána na začátku května.
  • Při podání objednávky 1. 5. a později Vám bude vystavena faktura na úhradu celé částky.
  • Faktury Vám budou odeslány na email do 24 hodin od podání objednávky.
  • Úhrada faktury je možná pouze převodem na bankovní účet. Platby v hotovosti bohužel neakceptujeme.
 4. Dokumenty k účasti na táboře
  • Dokumenty, které musí být odevzdány při příjezdu na tábor:
   posudek o zdravotní způsobilosti

   Vzhledem k současné situaci prosíme o doložení zdravotního posudku vystaveného v roce konání akce. Doporučujeme také si udělat kopii pro případné použití na dalších akcích.

   potvrzení o bezinfekčnosti

   Musí být podepsané s datem nástupu na tábor.

   čestné prohlášení

   Důležité prohlášení s ohledem na současnou epidemiologickou situaci

   GDPR

   Jedná se o souhlas s pořízením fotografií/videí a s jejich použitím pro případnou propagaci.

   Spolu s těmito dokumenty musí být odevzdána zdravotníkovi také kopie kartičky zdravotní pojišťovny a osobní léky dítěte označené štítkem se jménem a dávkováním.

  • Další důležité dokumenty:
   rozvrh dne
   seznam věcí, co si zabalit na tábor
   všeobecné podmínky DESCARTES
 5. Doprava, příjezd a odjezd z tábora
  • Doprava účastníků na tábor i z tábora je individuální. Naše agentura dopravu nezajišťuje.
  • Příjezd na tábor je vždy v neděli mezi 8:00 – 9:30 dopoledne.
  • Upozorňujeme, že při příjezdu je nutné odevzdat dokumenty, které jsou uvedeny na této stránce v bodě 4.
  • Rodiče mohou děti kdykoli během tábora navštívit, podívat se do výuky i na organizaci volného času, aby se přesvědčili, že je o děti dobře postaráno. Pokud se budete chystat na návštěvu, prosíme jen o kontaktování hlavní vedoucí, která Vám sdělí nejvhodnější čas příjezdu s ohledem na program tábora. Telefonní číslo na vedoucí Vám bude poskytnuto pár dní před konáním tábora.
  • Je také ve Vašem zájmu, abyste při příjezdu podrobně informovali zdravotníka o případných a stávajících zdravotních problémech účastníka tábora.
  • Odjezd z tábora je vždy v sobotu po obědě, rodičům bude čas odjezdu upřesněn v průběhu konání tábora.
  • Pokud účastník zůstává ve stejné lokalitě i do dalšího týdne, nemusí v den odjezdu opouštět místo konání. Je zde pro něho zajištěno ubytování, stravování a dozor do dalšího dne, kdy nastupují účastníci pro další týden.
  • Fotografie z tábora se objeví pár dní po jeho skončení na našem Facebooku
 6. Výuka angličtiny
  • Výuku vedou výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí ze zemí, kde je angličtina úředním jazykem (USA, Velká Británie, Kanada a ostatní země). Jedná se o lektory, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi, vyučují v České republice na vysokých, středních či základních školách. Jsou také absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí.
  • Některé z našich stálých lektorů si můžete prohlédnout ZDE
  • Ihned po příjezdu na tábor si účastníci napíší krátký vstupní test, který ověří znalosti anglického jazyka. Na základě výsledků z těchto testů jsou pak účastníci rozřazeni do skupinek po cca 8–12 dětech.
  • Přechody mezi skupinkami jsou možné po celou dobu tábora po domluvě s vedoucími. Vzhledem k této skutečnosti může dojít k situaci, kdy počet dětí ve skupince bude i více či méně než 8–12.
  • Výuka probíhá každý den během 4–6 vyučovacích hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut), podrobnější rozvrh výuky pro každý den zobrazíte zde
  • Výuka je vedena zábavnou formou, při které každé dítě přirozeně rozvíjí své komunikační schopnosti anglického jazyka. Výuka je tak hlavně zaměřena na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči a přirozenou výslovnost.
 7. Volnočasové aktivity mimo výuku
  • Odpolední volnočasové aktivity jsou organizované českým týmem vedoucích, který vymýšlí různé táborové hry, soutěže a jiné činnosti (turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka a další).
  • Tato část programu je již vedena v českém jazyce a slouží jako zpestření dne či odpočinek od výuky.
  • Lektoři angličtiny se mohou, ale nemusí zúčastnit i volnočasových aktivit
  • Po mnohaletých zkušenostech jsme Vám dali v objednávce možnost vybrat si ze dvou variant využití volného času:
   • Aktivní varianta – účastník se aktivně zúčastňuje her, soutěží a ostatních činností, které jsou organizovány českým týmem vedoucích. Změna na relaxační variantu je možný pouze po telefonické/emailové domluvě s rodiči.
   • Relaxační varianta – účastník ve volném čase může zůstat na pokoji a odpočívat čtením knih, hraním společenských her, aj. I v tomto případě je zajištěn dozor. Změna na aktivní variantu je vítána a je možný i bez souhlasu rodičů.
 8. Personální zajištění tábora
  • Za organizaci denního programu tábora a bezpečnost dětí je zodpovědný český tým vedoucích, kterými jsou převážně učitelé základních a středních škol s pedagogickou kvalifikací a s mnohaletými zkušenostmi v práci s dětmi. Jejich úkolem je také zmírnění případné jazykové bariéry mezi dětmi a lektory.
  • Dalšími členy českého týmu jsou mladí praktikanti, kteří studují vysoké školy s pedagogickým zaměřením. Na našich táborech tak získávají praktické zkušenosti v práci s dětmi, které se jim budou hodit v získání učitelské profese.
  • Nejdůležitější osobou, která musí být přítomna, je samozřejmě táborový zdravotník. Mezi naše táborové zdravotníky patří osoby, které získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, osoby, které absolvovaly kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci, a studenti oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.
 9. Zrušení účasti, změna termínu, onemocnění
  • Zrušení účasti na táboře je možné kdykoli před zahájením akce, a to nejlépe emailem. Storno pobytu pak nastane okamžikem doručení tohoto oznámení. Následně Vám bude vrácena Vámi zaplacená částka ve výši celkové ceny pobytu snížená o storno poplatky, které najdete ve všeobecných podmínkách.
  • Storno poplatky se neplatí, pokud najdete náhradníka. Ten nám musí potvrdit navrhovanou změnu a také musí souhlasit se všeobecnými podmínkami. Žádný poplatek za tuto změnu se neúčtuje.
  • Pokud Vám objednaný termín nevyhovuje, je možná také změna na jiný termín. V tomto případě je nutné nám tuto změnu nahlásit telefonicky nebo emailem. Změnu lze provést pouze na ty termíny, které nejsou plně obsazené. Ani v tomto případě se žádný poplatek neúčtuje.
  • Účastník je pojištěn proti zrušení účasti na táboře z důvodu onemocnění. Pojišťovna v tomto případě proplatí 70 % Vámi uhrazené ceny zájezdu. Toto je nutné uplatnit nejpozději do 24 hodin před nástupem na tábor. V tomto případě lze využít i možnosti změny termínu. Pokud dítě na tábor nastoupí a onemocní v jeho průběhu, je pojišťovnou proplaceno 50 % z Vámi zaplacené částky, která je poměrově upravena na základě zbývajících dnů do konce tábora. Pro oba případy je nutné zaslat emailem naskenovanou lékařskou zprávu od lékaře, kterou následně předáme naší pojišťovně k proplacení.
 10. Reklamace tábora
  • Jako naši zákazníci máte právo reklamovat služby, které Vám nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě.
  • V tomto případě jste povinni reklamaci podat nejlépe emailem nejpozději do 3 dnů od skončení akce. My následně reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího podání.
  • Podrobnější informace k reklamaci a vrácení peněz najdete v našich všeobecných podmínkách bez zbytečného odkladu u vedoucího akce. Není-li možné podat reklamaci na místě, je nutné podat reklamaci přímo v cestovní kanceláři uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení, a to nejpozději do 3 dnů od skončení akce. Cestovní kancelář je povinna reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od skončení akce. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení akce nebo v případě, že se akce neuskutečnila.

edukavka.cz