Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Nabízené akce jsou produktem cestovní kanceláře DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o., IČ: 27510280, se sídlem Svratouch 104, vedené u krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 23294.​

Vznik smluvního vztahu

Cestovní kancelář DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o. organizuje vzdělávací akce v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu a upřesněny v podrobných pokynech pro účastníky. Vedoucí akce má během akce právo na úpravy programu v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Smluvní vztah vzniká podáním přihlášky na akci a zaplacením zálohy nebo plné ceny akce. Plná cena akce se platí zároveň se závaznou přihláškou, pokud do odjezdu zbývá méně než 50 dnů. Účastníkem akce s nárokem na poskytování služeb se stává zákazník až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je společnost oprávněna smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z akce. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o storno-poplatky mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany zákazníka.

Cena a úhrada

Ceny akcí jsou smluvní cenou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem

Zrušení účasti a stornovací poplatky

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení. Zákazníkovi bude vrácena zaplacená částka ve výši celkové ceny pobytu snížená o následující stornovací poplatky:

Stornovací poplatky

 • do 90 dnů základní manipulační poplatek 500 Kč
 • 89 - 50 dnů 40 % z ceny
 • 49 - 20 dnů 60 % z ceny
 • 19 - 0 dnů 100 % z ceny

Stornovací poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí se všeobecnými podmínkami pro účast na letním táboře. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem cestovní kanceláře jinak. V případě přehlášení zákazníka na jinou akci se nic neúčtuje.

Účastník je pojištěn proti stornu zájezdu z důvodu onemocnění. Pojišťovna proplatí v případě nemoci účastníka 70 % uhrazené ceny zájezdu, nutné uplatnit nejpozději 24 hodin před nástupem na tábor. V případě, že dítě na tábor nastoupí a onemocní v jeho průběhu, je pojišťovnou proplaceno 50 % z nevyčerpaných dnů tábora. Pro tyto případy je nutné zaslat naskenovanou lékařskou zprávu od lékaře na email: info@descartes-agentura.cz.

Zrušení akce

Cestovní kancelář má právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinna toto oznámit všem řádně přihlášeným 14 dnů před zahájením akce. O zrušení akce se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. Cestovní kancelář má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli před odjezdem nebo během akce. Při zrušení akce před jeho odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během akce se vrací úhrada za neposkytnuté služby.

Odpovědnost za účastníky akce

Cestovní kancelář nese odpovědnost za bezpečnost účastníků akce mladších 18 let. Pojištění za škody na zdraví účastníka tábora lze na pojišťovně uplatnit pouze v případě, kdy vedoucí akce (tábora) jsou přímo odpovědni za způsobené zranění tím, že nedodrželi bezpečnostní předpisy. Pro ostatní případy doporučujeme rodičům uzavřít pro dítě úrazové pojištění. Pokud dítě na táboře způsobí věcnou škodu, jsou rodiče povinni tuto škodu uhradit.

Uhrazením ceny akce se zákazník (jeho zákonný zástupce) zavazuje řídit během akce pokyny vedoucích akce, chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho chování neodpovídá pravidlům akce, zejména je-li zákazník pod vlivem alkoholu či omamných látek. U osob mladších 18 let je vedoucí akce povinen v tomto případě kontaktovat rodiče a Policii ČR. V krajním případě může vedoucí vyloučit zákazníka z akce. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany cestovní kanceláře a nezakládá právo na náhradu. Cenné věci a peníze mají zákazníci možnost uschovat v trezoru u vedoucího akce. Cestovní kancelář neručí za majetek účastníků, který jim nebyl svěřen do úschovy, v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže, avšak v průběhu akce se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali.

Reklamace

Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u vedoucího akce. Není-li možné podat reklamaci na místě, je nutné podat reklamaci přímo v cestovní kanceláři uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení, a to nejpozději do 3 dnů od skončení akce. Cestovní kancelář je povinna reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od skončení akce. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení akce nebo v případě, že se akce neuskutečnila.

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v přihlášce pro potřeby cestovní kanceláře, a to výhradně za účelem pořádání akce a zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb v oblasti podnikání cestovní kanceláře. Více informací je uvedeno níže.

Souhlas s umístěním fotografií

Zákazník souhlasí s umístěním fotografií a videosekvencí pořízených akci při vyučování a při sportovních, turistických a herních aktivitách na webových stránkách pořadatele. Fotografie budou sloužit pouze jako informace o akci a o aktivitách na něm pořádaných. Fotografie nebudou využívány k reklamním či marketingovým účelům třetích stran. Nesouhlas s umístěním svých fotografií a videosekvencí na web je nutné vyjádřit písemně.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny akce zveřejněné v katalogu cestovní kanceláře DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o. zveřejněné na www.letnianglictina.cz, pokud u akce nejsou uvedené jiné všeobecné podmínky. V případě nutnosti může cestovní kancelář aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na www.letnianglictina.cz a tyto aktualizované podmínky budou platit pro všechny zákazníky, kteří podají přihlášku po datu zveřejnění.

Informace ke zpracování osobních údajů

 • Upozorňujeme Vás na to, že poskytujeme služby, které slouží pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ke všem datům přistupujeme stejně, až na výjimky stanovené v Podmínkách nezkoumáme obsah dat, a proto nejsme zodpovědní za správnost údajů, které jsou případně do služby nahrány.
 • I přesto však některé osobní údaje zpracováváme – a to údaje našich uživatelů. Budeme rádi, pokud si přečtete níže podrobnosti.
 • V této informaci používáme stejné zkratky jako v Podmínkách použití letniagnlictina.cz.

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů

 • Jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující údaje uživatelů:
  • jméno,
  • příjmení,
  • titul,
  • datum narození,
  • místo narození,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • fakturační údaje, jako je adresa či identifikační číslo,
  • informace o objednávkách a platbách za služby,

v souladu s Nařízením, a to za účelem administrace uživatelského účtu, umožnění poskytování Služeb a umožnění přístupu k nim a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let, v případě, že nedošlo k odběru Služeb. V opačném případě je to potom 10 let od posledního odběru Služeb, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 • Výše uvedené zpracování je umožněno na základě:
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy,
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování na základě právní povinnosti správce, a
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • Ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:
  • Subjekty poskytující poštovní a doručovací služby (Česká pošta a.s., PPL CZ s.r.o.)
  • Poskytovatele serverových služeb, a to pouze v případě urgentních zásahů při řešení technických problémů nebo reklamacích

Zasílání obchodních sdělení

 • Pokud se přihlásíte do našeho rozhraní, které Vám umožňuje odběr Služeb, budeme zpracovávat vaši emailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení o nových funkcích a službách, které jsme pro vás připravili.
 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.
 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. Proti takovému zpracování nám můžete vznést kdykoliv námitku, a to buď napsáním mailu na adresu info@descartes-agentura.cz, nebo jednoduše odhlásit odběr proklikem v daném obchodním sdělení.

Cookies

 • V rozhraní našich Služeb používáme také cookies, a to z důvodů:
  • měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů;
  • fungování Služeb a rozhraní Služeb.
 • Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 • Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Informace z cookies se nebudou používat za účelem identifikace uživatele, což neplatí v případě podvodného nebo jinak nezákonného jednání uživatele.
 • Službu lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků stránek – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu info@descartes-agentura.cz. Námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
 • Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování a zabezpečení Služeb a rozhraní Služeb, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány také společností Google. Sesbírané cookies soubory jsou v takovém případě zpracovány v souladu s Google Privacy Policy
 • Aktuálně používáme následující cookies:
Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím

Systémová

PHPSESSID Zajišťuje základní přístup do uživatelského rozhraní letnianglictina.cz Po ukončení relace (zavření okna přohlížeče) vlastní cookie letnianglictina.cz
Systémová (generický název) Zajištění bezpečnosti a identifikace uživatele pro trvalé přihlášení do rozhraní letnianglictina.cz Po 6 měsících vlastní cookie letnianglictina.cz
Aplikační _gac Slouží pro vyhodnocování návštěvnosti portálu letnianglictina.cz pomocí Google Analytics. Po 12 měsících třetí strana Google

Vaše práva

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči nám následující práva:
  • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu: info@descartes-agentura.cz,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy, výmaz však může mít za následek, že uživatel nebude mít do rozhraní Služeb přístup ani možnost Služby využívat,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat a informovat se na e-mailové adrese info@descartes-agentura.cz