Zpracování dat pro obchodní účely

Všeobecné podmínky
Nabízené  akce jsou produktem cestovní kanceláře DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o., IČ : 27510280, se sídlem Svratouch 104, vedené u krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 23294. 
 
1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Cestovní kancelář DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o. organizuje vzdělávací akce v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu a upřesněny v podrobných pokynech pro účastníky. Vedoucí akce má během akce právo na úpravy programu v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Smluvní vztah vzniká podáním přihlášky na akci a zaplacením zálohy nebo plné ceny akce. Plná cena akce se platí zároveň se závaznou přihláškou, pokud do odjezdu zbývá méně než 50 dnů. Účastníkem akce s nárokem na poskytování služeb se stává zákazník až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je společnost oprávněna smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z akce. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o storno-poplatky mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany zákazníka. 
 
2. CENA a ÚHRADA - Ceny akcí jsou smluvní cenou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem
 
3. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení. Zákazníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornovací poplatky. 
STORNOVACÍ POPLATKY: 
do 90 dnů základní manipulační poplatek 500 Kč 
89 - 50 dnů 40 % z ceny 
49 - 20 dnů 60 % z ceny 
19 - 0 dnů 100 % z ceny  
Účastník je pojištěn proti stornu zájezdu z důvodu onemocnění. Pojišťovna mu proplatí v případě nemoci účastníka 70% uhrazené ceny zájezdu.
Stornovací poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí se všeobecnými podmínkami pro účast na letním táboře. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem cestovní kanceláře jinak. V případě přehlášení zákazníka na jinou akci se nic neúčtuje. 


4. ZRUŠENÍ AKCE – cestovní kancelář má právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinna toto oznámit všem řádně přihlášeným 14 dnů před zahájením akce. O zrušení akce se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. Cestovní kancelář má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli před odjezdem nebo během akce. Při zrušení akce před jeho odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během akce se vrací úhrada za neposkytnuté služby. 

5. ODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY AKCE – cestovní kancelář nese odpovědnost za bezpečnost účastníků akce mladších 18-ti let. Uhrazením ceny akce se zákazník (jeho zákonný zástupce) zavazuje řídit během akce pokyny vedoucích akce, chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho chování neodpovídá pravidlům akce, zejména je-li zákazník pod vlivem alkoholu či omamných látek. U osob mladších 18-ti let je vedoucí akce povinen v tomto případě kontaktovat rodiče a Policii ČR. V krajním případě může vedoucí vyloučit zákazníka z akce. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany cestovní kanceláře a nezakládá právo na náhradu. Cenné věci a peníze mají zákazníci možnost uschovat v trezoru u vedoucího akce. Cestovní kancelář neručí za majetek účastníků, který jim nebyl svěřen do úschovy, v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže, avšak v průběhu akce se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali.
 
6. REKLAMACE - Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u vedoucího akce. Není-li možné podat reklamaci na místě, je nutné podat reklamaci přímo v cestovní kanceláři uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení, a to nejpozději do 3 dnů od skončení akce. Cestovní kancelář je povinna reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od skončení akce. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení akce nebo v případě, že se akce neuskutečnila, ode dne, kdy měla být akce  ukončena. 
 
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v přihlášce pro potřeby cestovní kanceláře, a to výhradně za účelem pořádání akce  a zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb v oblasti podnikání cestovní kanceláře. 
 
8. SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM FOTOGRAFIÍ -  zákazník souhlasí s umístěním fotografií a videosekvencí pořízených akci při vyučování a při sportovních, turistických a herních aktivitách na webových stránkách pořadatele. Fotografie budou sloužit pouze jako informace o akci a o aktivitách na něm pořádaných. Fotografie nebudou využívány k reklamním či marketingovým účelům třetích stran. Nesouhlas s umístěním svých fotografií a videosekvencí na web je nutné vyjádřit písemně.
 
9. Volný čas – zákazník si při podání přihlášky zvolí preferovanou variantu volnočasových aktivit. Zvolená varianta je uvedena na faktuře. 
A) AKTIVNÍ VARIANTA
aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory – to znamená hry, soutěže, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka, ….
B) RELAXAČNÍ VARIANTA
aktivity ve volném čase jsou zaměřeny na odpočinek – četba knih na pokoji, povídání s přáteli, hraní her na notebooku, …..
tyto aktivity budou dozorovány vedoucími
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny akce zveřejněné v katalogu cestovní kanceláře  DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o. zveřejněné na www.descart.cz a www.descartes-agency.cz, pokud u akce nejsou uvedené jiné všeobecné podmínky. V případě nutnosti může cestovní kancelář aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na www.descart.cz a www.descartes-agency.cz, a tyto aktualizované podmínky budou platit pro všechny zákazníky, kteří podají přihlášku po datu zveřejnění.