Všeobecné podmínky

 

Nabízené akce jsou produktem cestovní kanceláře DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o., IČ: 27510280, se sídlem Svratouch 104, vedené u krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 23294.​

  1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Cestovní kancelář DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o. organizuje vzdělávací akce v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu a upřesněny v podrobných pokynech pro účastníky. Vedoucí akce má během akce právo na úpravy programu v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Smluvní vztah vzniká podáním přihlášky na akci a zaplacením zálohy nebo plné ceny akce. Plná cena akce se platí zároveň se závaznou přihláškou, pokud do odjezdu zbývá méně než 50 dnů. Účastníkem akce s nárokem na poskytování služeb se stává zákazník až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je společnost oprávněna smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z akce. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o storno-poplatky mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany zákazníka.

  1. CENA a ÚHRADA

Ceny akcí jsou smluvní cenou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem

  1. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení. Zákazníkovi bude vrácena zaplacená částka ve výši celkové ceny pobytu snížená o následující stornovací poplatky:

STORNOVACÍ POPLATKY

Stornovací poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí se všeobecnými podmínkami pro účast na letním táboře. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem cestovní kanceláře jinak. V případě přehlášení zákazníka na jinou akci se nic neúčtuje.

Účastník je pojištěn proti stornu zájezdu z důvodu onemocnění. Pojišťovna proplatí v případě nemoci účastníka 70 % uhrazené ceny zájezdu, nutné uplatnit nejpozději 24 hodin před nástupem na tábor. V případě, že dítě na tábor nastoupí a onemocní v jeho průběhu, je pojišťovnou proplaceno 50 % z nevyčerpaných dnů tábora. Pro tyto případy je nutné zaslat naskenovanou lékařskou zprávu od lékaře na email: info@descartes-agentura.cz.

  1. ZRUŠENÍ AKCE

Cestovní kancelář má právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinna toto oznámit všem řádně přihlášeným 14 dnů před zahájením akce. O zrušení akce se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. Cestovní kancelář má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli před odjezdem nebo během akce. Při zrušení akce před jeho odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během akce se vrací úhrada za neposkytnuté služby.

  1. ODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY AKCE

Cestovní kancelář nese odpovědnost za bezpečnost účastníků akce mladších 18 let. Pojištění za škody na zdraví účastníka tábora lze na pojišťovně uplatnit pouze v případě, kdy vedoucí akce (tábora) jsou přímo odpovědni za způsobené zranění tím, že nedodrželi bezpečnostní předpisy. Pro ostatní případy doporučujeme rodičům uzavřít pro dítě úrazové pojištění. Pokud dítě na táboře způsobí věcnou škodu, jsou rodiče povinni tuto škodu uhradit.

Uhrazením ceny akce se zákazník (jeho zákonný zástupce) zavazuje řídit během akce pokyny vedoucích akce, chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho chování neodpovídá pravidlům akce, zejména je-li zákazník pod vlivem alkoholu či omamných látek. U osob mladších 18 let je vedoucí akce povinen v tomto případě kontaktovat rodiče a Policii ČR. V krajním případě může vedoucí vyloučit zákazníka z akce. Neúčast na programu z\ výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany cestovní kanceláře a nezakládá právo na náhradu. Cenné věci a peníze mají zákazníci možnost uschovat v trezoru u vedoucího akce. Cestovní kancelář neručí za majetek účastníků, který jim nebyl svěřen do úschovy, v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže, avšak v průběhu akce se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali.

  1. REKLAMACE

Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u vedoucího akce. Není-li možné podat reklamaci na místě, je nutné podat reklamaci přímo v cestovní kanceláři uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení, a to nejpozději do 3 dnů od skončení akce. Cestovní kancelář je povinna reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od skončení akce. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení akce nebo v případě, že se akce neuskutečnila.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v přihlášce pro potřeby cestovní kanceláře, a to výhradně za účelem pořádání akce a zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb v oblasti podnikání cestovní kanceláře.

  1. SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM FOTOGRAFIÍ

Zákazník souhlasí s umístěním fotografií a videosekvencí pořízených akci při vyučování a při sportovních, turistických a herních aktivitách na webových stránkách pořadatele. Fotografie budou sloužit pouze jako informace o akci a o aktivitách na něm pořádaných. Fotografie nebudou využívány k reklamním či marketingovým účelům třetích stran. Nesouhlas s umístěním svých fotografií a videosekvencí na web je nutné vyjádřit písemně.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny akce zveřejněné v katalogu cestovní kanceláře DESCARTES EDUCATION CENTRE, s.r.o. zveřejněné na www.descart.cz a www.descartes-agency.cz, pokud u akce nejsou uvedené jiné všeobecné podmínky. V případě nutnosti může cestovní kancelář aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na www.descart.cz a www.descartes-agency.cz, a tyto aktualizované podmínky budou platit pro všechny zákazníky, kteří podají přihlášku po datu zveřejnění.