Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Soutěž o 3x letní tábor s výukou angličtiny a další hodnotné ceny“

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Descartes, v.o.s., IČO: 26008530, se sídlem Svratouch 104, PSČ 539 42, Svratouch (dále jen „Pořadatel“ či „Pořadatel soutěže“.).

2. PRAVIDLA SOUTĚŽE (DÁLE JEN „PRAVIDLA“ ČI „PRAVIDLA SOUTĚŽE“)

Na této stránce jsou definována úplná Pravidla soutěže „Soutěž o 3x letní tábor s výukou angličtiny a další hodnotné ceny“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, kterým jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

3. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 29. 1. 2024 do 29. 2. 2024 (dále jen „Doba konání soutěže“). Místo konání soutěže je online na webových stránkách: https://www.letnianglictina.cz/index.php?pg=pojdte-si-zasoutezit

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit žáci ve věku 9 do 19 let, kteří studují na základní škole, střední škole nebo gymnáziu se sídlem na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let může činit úkony za nezletilého pouze jeho zákonný zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby. Osoba, která nesplní stanovené podmínky soutěže nebo jedná v rozporu s Pravidly Soutěže (např. poskytnutí nepravdivých informací), bude ze Soutěže vyloučena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v Soutěži, nevzniká jí nárok na odměnu .

5. REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Osoba, která splňuje podmínky stanovené v čl. 4 Pravidel, se může zúčastnit soutěže poté, co se zaregistruje na internetových stránkách Soutěže https://www.letnianglictina.cz/index.php?pg=soutez Okamžikem registrace se osoba stává soutěžícím (dále jen "Soutěžící" nebo Účastník soutěže“). Při registraci Soutěžící poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu a za účelem jejich zpracování stanoveném v čl. 9 Pravidel. Registraci Účastníka soutěže může provést pouze jeho zákonný zástupce.

Každý Soutěžící se může do Soutěže registrovat pouze jednou.

Soutěž je rozdělena do celkem třech kategoriích dle věku Soutěžícího :

 • Kategorie A: 9 – 11 let,
 • Kategorie B: 12 – 15 let,
 • Kategorie C: 16 – 18 let.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI

Po řádné registraci dle čl. 5 Pravidel se Soutěžící zapojí do soutěže tím, že na internetových stránkách https://www.letnianglictina.cz/index.php?pg=soutez odpoví na testové otázky zaměřené na znalosti anglického jazyka (dále jen „Test angličtiny“) a Test angličtiny úspěšně odešle k vyhodnocení.

7. URČENÍ VÝHERCE

Pro každou ze tří kategorií A, B a C uvedených v čl. 5 Pravidel budou vyhlášeni celkem 3 výherci, kteří získají v Testu angličtiny nejvíce bodů v dané kategorii. V případě shodného počtu bodů bude rozhodujícím kritériem čas, který se počítá od okamžiku spuštění Testu angličtiny až do okamžiku odeslání Testu angličtiny k vyhodnocení.

Mimo hlavní soutěž bude probíhat i soutěž pro školy registrováné v rejstříku škol a školských zařízení - https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ v sekci B, C a D. Školy, které se budou chtít soutěže zúčastnit, musí provést registraci na internetových stránkách https://www.letnianglictina.cz/index.php?pg=soutez-skola. Informace v registraci musí být uvedeny pravdivě a v případě výhry budou kontrolovány na internetových stránkách České školní inspekce . Vítězem soutěže škol bude vyhlášena škola dle čl. 8

8. VÝHRY V SOUTĚŽI

Výhry v Soutěži pro školy jsou následující:

 • 1.) Škola, která do soutěže zapojí nejvyšší počet účastníků vůči celkovému počtu žáků této školy, získá cenu ve výši 35.000,- Kč určenou na nákup pomůcek do výuky anglického jazyka dle vlastního výběru. Z částky 35.000,- Kč bude odvedena srážková daň ve výši 15% dle zákona § 36 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů.*
 • 2.) Škola, která do soutěže zapojí nejvyšší počet účastníků celkem, tedy bez ohledu na počet žáků školy, získá cenu ve výši 35.000,- Kč určenou na nákup pomůcek do výuky anglického jazyka dle vlastního výběru. Z částky 35.000,- Kč bude odvedena srážková daň ve výši 15% dle zákona § 36 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů.*
 • *V případě shodného výsledku bude dalším kritériem pro určení výherce úspěšnost žáků v soutěži.

Výhry v Soutěži pro žáky jsou následující:

Pro Kategorii A dle čl. 7 Pravidel:

 • 1. místo: poukaz na pobyt na letním táboře s výukou angličtiny nabízeným na webových stránkách https://www.letnianglictina.cz a pořádaným společností DESCARTES Education centre, s.r.o., IČO 27510280
 • 2. místo: poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup knih v prodejně LUXOR
 • 3. místo: desková hra ALBI dle vlastního výběru v hodnotě do 1000 Kč

Pro Kategorii B dle čl. 7 Pravidel:

 • 1. místo: poukaz na pobyt na letním táboře s výukou angličtiny nabízeným na webových stránkách https://www.letnianglictina.cz a pořádaným společností DESCARTES Education centre, s.r.o., IČO 27510280
 • 2. místo: poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup knih v prodejně LUXOR
 • 3. místo: desková hra ALBI dle vlastního výběru v hodnotě do 1000 Kč

Pro Kategorii C dle čl. 7 Pravidel:

 • 1. místo: poukaz na pobyt na letním táboře s výukou angličtiny nabízeným na webových stránkách https://www.letnianglictina.cz a pořádaným společností DESCARTES Education centre, s.r.o., IČO 27510280
 • 2. místo: poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup knih v prodejně LUXOR
 • 3. místo: desková hra ALBI dle vlastního výběru v hodnotě do 1000 Kč

Poukazy na pobyt na letním táboře s výukou angličtiny jsou platné po dobu 12 měsíců ode dne jejich vystavení. Poukazy na nákup knih v prodejně LUXOR jsou platné po dobu 12 měsíců ode dne jejich vystavení. Datum vystavení bude uvedeno na každém příslušném poukazu. Po uplynutí termínu platnosti poukazu již nelze poukaz na nákup zboží uplatnit. Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok. Výherci Soutěže budou zveřejněni nejpozději do 15. 3. 2024 na internetových stránkách Soutěže https://www.letnianglictina.cz/index.php?pg=soutez. Výherci budou Pořadatelem soutěže kontaktováni na e-mailové adrese a telefonním čísle, které ve formuláři uvede. Pokud výherce nepotvrdí výherní e-mail a převzetí výhry do 31. 3. 2024 23:59 hod., nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele soutěže. Výhercům budou výhry rozeslány do 14 dnů od kontaktování Pořadatele, na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání Soutěžící sdělí. Pokud se ukáže, že se Soutěžící stal výhercem, např. v důsledku neúplných nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Pořadatel si proto vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku Soutěžícího na účast v Soutěži či na výhru od takového Soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem ověření věku Soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud Soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze Soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.

9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli soutěže prostřednictvím registračního formuláře v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry. Účastí v soutěži souhlasí Účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

10. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí Účastník nárok na výhru. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky Soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v Soutěži a získáním výher. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje Účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.

11. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

Pořadatel má právo Soutěž kdykoli dle svého uvážení zrušit, a to zejména tehdy, pokud bude zaznamenáno neregulérní chování Soutěžících, bude zjištěno, že výsledky Soutěže byly zmanipulovány, atp.

12. ZMĚNA PRAVIDEL SOUTĚŽE

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat a informovat se na e-mailové adrese info@descartes-agentura.cz

Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.Tyto podmínky jsou platné a účinné od 28. 1. 2024

Začít soutěžit